top of page
Images_THEME-2.jpg

THEMA 2

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

IS HET ANTROPOCEEN
HET GEVOLG VAN ONZE MENSELIJKE NATUUR OF
VAN ONZE CULTUUR?
EDUC-ECOCIDE_cover-FR.jpg

DOSSIER COMPLET

Format double page
pour lecture

Format simple page DinA4
pour impression

THÈME 2

Format simple page DinA4
pour impression

Vandaag is de volledige wetenschappelijke, politieke en civiele gemeenschap het erover eens dat de menselijke activiteit een aanzienlijke en schadelijke impact heeft op het functioneren van het Systeem Aarde. Ze stellen een wereldwijde achteruitgang vast van het Systeem Aarde sinds het einde van de 18e eeuw en een exponentiële versnelling van de indicatoren van verandering sinds 1945 en het begin van Les Trente Glorieuses, de periode tussen het einde van WOII tot aan de oliecrisis van 1973. Onze menselijke invloeden zijn zo intens dat ze overal ter wereld een impact hebben op onze landomgeving. Door deze immense veranderingen gaan we volgens de wetenschappelijke gemeenschap die de geologische tijdschaal bepaalt (de IUGS) een nieuw tijdperk in, waar we van het Holoceen (dat ruim 11.000 jaar geleden startte) evolueren naar het Antropoceen, de nieuwe geologische periode die het ‘Tijdperk van de mens’ wordt genoemd. De mensheid zou zo een geologische kracht zijn geworden. De homo sapiens, dus de ‘moderne mens’, is echter slechts de laatste levende soort van het geslacht Homo, dat zelf tot de orde van de Primaten behoort. De vroegste fossielen van deze soort dateren van ongeveer 300.000 jaar geleden. De vraag is dan waarom de homo sapiens 300.000 jaar gewacht heeft om zo’n impact te hebben op het Systeem Aarde?


De tussenkomst van Vandana Shiva in de documentaire helpt ons om enkele antwoorden te formuleren. Zij doet ons opnieuw stilstaan bij de westerse visie op de wereld. In de nasleep van de industriële revolutie heeft de westerse mens zijn leven geleidelijk in het teken gesteld van werk en de eis van productiviteit en consumptie. Terwijl wij koortsachtig de hulpbronnen van de planeet aanspreken en andere mensen tot slaaf maken om dat te bewerkstelligen, zijn wij in de wereld die ons omringt actief met een visie die vervormd is door de prisma’s van economie, wetenschap en industrie. Het adjectief ‘sapiens’ krijgt dan een ironische ondertoon, omdat ‘sapiens’ in het Latijn staat voor ‘intelligentie, wijsheid, gezond verstand, voorzichtigheid’. Onze onomkeerbare plunderingen van de ecosystemen tonen aan, zoals Monica Gagliano benadrukt, dat wij bijna onze vrije wil hebben verloren, dat wil zeggen ons vermogen om vrij te kiezen en te denken, en dat uit onszelf en zonder enige dwang. Het ontbreekt ons aan onderscheidingsvermogen, zoals ook blijkt uit het betoog van de advocaat van de verdediging die stelt dat de technologische vooruitgang maar één doel heeft: het welzijn van de mensheid dienen. Maar uit zijn woorden blijkt al snel dat zijn visie bevooroordeeld is en dat hij het begrip vooruitgang, ten dienste van welzijn, verwart met het begrip groei, ten dienste van het economisch gewin van een minderheid. De Franse arts, schrijver en humanist Rabelais waarschuwde ons aan het begin van de 16e eeuw dat “wetenschap zonder geweten niets anders is dan de ondergang van de ziel”. Volgens hem is kennis die niet reflexief is, in wezen nutteloos, zelfs gevaarlijk, omdat die de mens niet in staat stelt vooruitgang te boeken door zijn eigen daden in vraag te stellen. Zonder het te beseffen, legde hij de basis van de wetenschappelijke ethiek: het feit dat je in staat bent iets te doen, betekent niet noodzakelijk dat je het recht hebt het te doen ...


In dezelfde geest hekelt Olivier de Schutter de agrovoedingsindustrie die, onder het mom van het dienen van de mensheid, de biodiversiteit doet ineenstorten. Maar als mens maken wij deel uit van die biodiversiteit. Wij zijn er intiem mee verbonden. Wij leven, eten en ademen door onze relaties met de andere dieren plantensoorten. Zonder hen zouden we verdwijnen. De Schutter introduceert daarom het concept van onderlinge afhankelijkheid (een concept dat we in Thema 4 verder uitdiepen), maar ook dat van het gevaar van de domesticatie van de mens door de mens zelf, dankzij de technowetenschappen. Charlie Chaplin waarschuwde ons in 1936 in de film Modern Times al voor het gevaar dat we de mens in een machine veranderen. In de documentaire Ecocide toont het beeld van de ‘robot-bij’ dit punt met nog meer kracht. Maar de interventie van Olivier de Schutter roept ook een nieuwe vraag op: is denken dat de wetenschap wel alle oplossingen zal brengen geen ontsnappingsroute, een comfortabel excuus voor ons economisch systeem?

Maar waar is ons kompas?

De Dalai Lama bouwt voort op deze reflectie, samen met een nog belangrijkere. Hij wijst erop dat “niemand problemen wil, maar dat veel problemen voortkomen uit onze eigen schepping”. Hij vermeldt onze kortzichtigheid die ons dwingt te handelen zoals we handelen. Om de realiteit van de dingen te begrijpen, roept hij op om onze technocentrische bril af te zetten en onze menselijke intelligentie te gebruiken om ons gezichtsveld te verruimen. Hij vraagt om alvorens keuzes te maken, verschillende observatierondes in te lassen, om een situatie in haar geheel te kunnen waarnemen. Door een veelheid van gezichtspunten krijgen we een holistische visie. Maar hij waarschuwt ook dat dit vereist dat we afstand doen van onze egocentrische emoties en bekrompen geest.


De menselijke geest is dus niet intrinsiek ‘slecht’, we hebben veeleer een kompas dat vervormd is door het prisma van onze huidige cultuur. Enkel de mensheid de schuld geven zou neerkomen op het vrijpleiten van onze socioeconomische modellen.


In het licht van de talloze bewustwordingen van vandaag kunnen we enkel vaststellen dat onze leiders, en hun kiezers, lijden aan akrasia, de zwakte van de wil die ons ertoe brengt te handelen tegen het resultaat dat wij niettemin willen zien. Alle sprekers in de fi lm stellen dat ons beleid, en in het algemeen onze manier van organisatie, productie en consumptie, de volle verantwoordelijkheid dragen voor de huidige dreigingen. Ze roepen op tot consistentie tussen wat we zeggen, wat we denken en hoe we handelen. Ter verduidelijking: een product of dienst consumeren staat gelijk met het goedkeuren van het hele systeem dat deze produceert. Zo kan je bijvoorbeeld onmogelijk een goedkoop katoenen kledingstuk kopen zonder in te stemmen met alle gevolgen van die aankoop: het vervoer ervan, het gebruik van energie en water voor de productie, de uitbuiting van arbeiders om de lage prijs mogelijk te maken, de gevolgen van pesticiden en kunstmest voor het milieu en de gezondheid van de landbouwers, het gebruik van het land waarop het katoen werd geteeld, de gebruikte chemische kleurstoff en die rivieren doden enzovoort. We blijven allemaal soeverein in onze keuzes, maar deze keuzes moeten bewust en eerlijk zijn ... Consumeren, een politieke daad!


Ten slotte stimuleren de Dalai Lama, Samdhong Rinpoche en Sofia Stril-Rever ons om de huidige kritieke situatie goed te bekijken. De homo sapiens is in gevaar en daardoor ook de stabiliteit van het Systeem Aarde. De door de mensheid veroorzaakte problemen kunnen niet op miraculeuze wijze worden opgelost door externe krachten of technologische vooruitgang alleen. Enkel een moedig bewustzijn van ieder van ons zal ons in staat stellen de huidige uitdagingen aan te gaan. Een universele verantwoordelijkheid is noodzakelijk !

• Antropoceen
• Onderwerping van de mens
• Vrije wil
• Ethiek van de technologie
• Menselijke natuur vs. menselijke cultuur
• Politisering van milieucrisissen
• Individuele en universele
verantwoor delijkheid

TDDE_Hirn-icon.png

PEDAGOGISCHE HULPMIDDELEN

Citymagine / Empreinte vzw

Dit coöperatieve bordspel stelt een stad voor die kampt met verschillende stedelijke problemen. Spelers worden uitgedaagd om samen te werken aan een nieuwe, veerkrachtigere stad. Zonder te culpabiliseren of voortdurend te wijzen op catastrofes, toont dit spel mogelijke veranderingen door aan te moedigen tot debat en reflectie. www.empreintes.be/citymagine

The Story of stuff

Een aantal korte video’s (Engels gesproken met Engelse ondertitels) bespreken de integriteit van onze consumptiekeuzes. Dit instrument dompelt ons onder in de levenscyclus van producten (story of stuff + story of plastics) of in het consumentisme (story of cap and trade). Om te bekijken, te analyseren en te bespreken. www.storyofstuff.org

 

The Story of a Panty and of Those Who
Make It
/ Stéfanne Prijot

Documentaire die de reis volgt van een slipje dat al zijn protagonisten ontmoet... www.thestoryofapanty.com/

 

Le jeu de la bobine / créé collectivement par plusieurs organisations

Aangepaste versie van een ‘touwtjespel’ om de documentaire The Story of a Panty and of Those Who Make It maximaal te benutten. Het belicht de onderlinge afhankelijkheid van elke stap in het traject van katoenveld tot de consument, via de confectie en de multinationals, zonder iemand te vergeten. Paradigmaverschuivingen krijgen een nieuwe betekenis... www.cncd.be/le-jeu-de-la-bobine 

 

Het verhaal van de visser en de zakenman

Een oorspronkelijk Braziliaans verhaal om te lezen en over na te denken. Het illustreert met humor dat geld slechts één van de vele instrumenten is en dat de essentie elders ligt ... Op het internet zijn tal van versies beschikbaar, waaronder een door Paolo Coelho.

BOEKEN VOOR NOG MEER INFO

L’atlas de l’anthropocène / Gemenne en Rankovic

Een onmisbaar werk om de huidige crisissen beter te doorgronden, van de klimaatverandering en het afkalven van de biodiversiteit tot de overbevolking en de verstedelijking, van de vervuiling en natuurrampen tot industriële ongevallen, gezondheidscrisissen, sociale mobilisatie en internationale topconferenties.

La fabrique de nos servitudes / Roland Gori

Hij legt uit in welke mate we tot slaaf gemaakt zijn en beschrijft hoe we kunnen ontsnappen uit deze spiraal die individuen en bevolkingen onderwerpt in naam van technische effi ciëntie, het geluk door algoritmen en de globalisering van de markt. 

 

Propaganda / Edward Bernays

Deze neef van Freud gaat uit van de vaststelling dat “aangezien de keuzes van de massa doorslaggevend zijn, zij die erin slagen deze keuzes te beïnvloeden, de werkelijke macht in handen hebben”. Dit boek legt op cynische en onverbloemde wijze de belangrijkste beginselen bloot van massamanipulatie (Manufacturing Consent). 

 

Het struisvogelsyndroom / George Marshall

Waarom wil ons brein de klimaatverandering negeren? Een boek over emoties, het irrationele brein en onze fundamentele waarden, aangevuld met enkele belangrijke sleutels.

STRIPS

La folle histoire de la mondialisation / Bensidoun en Jean

De mondialisering geeft aanleiding tot heftige debatten: men is ‘voor’ de verscheidenheid aan producten en de lage prijzen die mogelijk worden, en ‘tegen’ het verlies van banen en de-industrialisatie, nog aangevuld met onderlinge afhankelijkheid en de milieulast. Aangezien de mondialisering er nu eenmaal is, kan je deze maar beter proberen te begrijpen alvorens erover te debatteren.

PUBLICATIES

IPCC-rapport / IPCC

Dit rapport wordt regelmatig bijgewerkt en er is ook een toegankelijke en geïllustreerde ‘summary for policy makers’ (vier pagina’s) beschikbaar. De versie van 2022, met bevindingen en oplossingen, is even leerzaam als overweldigend.

IPBES-rapport / IPBES

Dit rapport wordt regelmatig bijgewerkt door een panel van deskundigen, dat in zijn werking vergelijkbaar is met het IPCC en biodiversiteit en ecosysteemdiensten analyseert. Van dit rapport is er ook een toegankelijke en geïllustreerde ‘summary for policy makers’ beschikbaar. Zoals dat van het IPCC is de versie van 2022, met bevindingen en oplossingen, even leerzaam als overweldigend.

TDDE_Muscle-icon.png

OVERGAAN TOT ACTIE

Verander het systeem door je in te zetten bij een lokaal vrijwilligersnetwerk zoals een : 

‣ Netwerk voor de uitwisseling van kennis
‣ Netwerk in transitie
‣ Repair Café
‣ Aankoopgroepering

 

Heel wat organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers, militanten en activisten. Misschien iets voor jou, afhankelijk van je interesses en de tijd die je eraan kunt besteden. Voor dit thema vermelden we alvast :

‣ Greenpeace

‣ Oxfam

‣ Quinoa

‣ Rencontres des continents

‣ Transparency International

bottom of page